1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

 • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
 • Ja, det är ok
 • Nej, jag godkänner inte den
 • Jag vill läsa mer
 • Jag bryr mig inte (Ja)

Punkt 4: Styrelseskick

4. Införa en stark stat med utpräglat folkstyre. Ansvarspositioner ska tilldelas efter kompetens och statens mål blir att främst arbeta för folkets väl och bevarande. Yttrandefriheten ska vara omfattande.

De allmänna förväntningarna på staten och dess uppgifter idag reduceras ofta till att upprätthålla lag och ordning, ta in skatter samt i viss mån se till att samhället är rättvist. Vår nationalsocialistiska syn på staten innebär att dessa uppgifter är underordnade den viktigare funktionen att se till att våra nordiska folk överlever och utvecklas. Detta måste vara statens absolut mest primära mål, för om vår ras förintas spelar vare sig lag och ordning, rättvisa eller någonting annat någon som helst roll.

En vanlig missuppfattning, skapad genom omfattande propaganda i decennier, är att vi förfäktare av den nationalsocialistiska världsåskådningen skulle vara för diktatur och mot demokrati. Vi är otvivelaktigt motståndare till mycket av det som de senaste årtionden kommit att bli förknippat med ordet demokrati såsom massinvandring, feminism och antinationalism, men i vårt framtida samhälle är folkstyre, medborgerlig medbestämmanderätt, föreningsfrihet och yttrandefrihet självklara begrepp.

I dagens Norden är de olika partierna bara olika sidor av samma mynt då de i verkligt viktiga och stora frågor endast företräder den folkfientliga politik som massmedia och bankväsendet bestämt åt dem. Detta är såklart mycket negativt för folket som egentligen bara genom en falsk fasad luras till att deras röst på något av de olika etablerade partierna faktiskt gör skillnad.

I mindre frågor, där de olika partierna faktiskt har skilda åsikter, är den parlamentariska demokratin ändå av ondo för folket då de olika partierna företräder olika intressegrupper i samhället och det politiska arbetet därför ofta leder till meningslöst kivande partierna emellan än vad den leder till verklig positiv förändring för folket. Nordiska motståndsrörelsens framtida stat är auktoritär, men inte totalitär, och arbetar effektivt ur ett helikopterperspektiv för hela folkets väl.

Staten är folket – folket är staten

En stat måste vara anpassad efter sitt folks rasliga egenskaper och kultur. Ett välfungerande statsskick i Norden behöver alltså inte vara det mest ypperliga i Kina, Somalia eller Brasilien. Hur välfungerande en stat är borde alltså inte främst mätas i BNP utan snarare efter hur den anpassar sig efter sitt eget folks välmående och överlevnad. Då vår stat idag håller på att utrota sitt eget folk är den alltså så långt ifrån en lyckad stat man kan komma. I klartext är den stat vi idag lever i brottslig och rent av sinnessjuk till sin natur.

Staten är inte något mål utan ett medel. Den ger förutsättningar för skapandet och inte minst bevarandet av kultur, men den är inte dess grund. Därför är förutsättningen för tillvaron av en högre mänsklighet inte staten utan existensen av det folk som uppbär den. Nordiska motståndsrörelsens stat är inte klasslojal utan raslojal. Den avser inte att ta beslut som gör det bättre för rika på bekostnad av fattiga, bättre för unga på bekostnad gamla, bättre för män på bekostnad av kvinnor – eller tvärtom – utan efter vad som är bäst för folket som helhet.

Medborgarskap
Endast medborgare har rätt att rösta i folkomröstningar samt delta i styret av Norden. Myndigheter och annan statlig verksamhet kommer nästan undantagslöst att anställa personer som är medborgare.

Medborgare blir den vars bägge föräldrar innehar nordiskt medborgarskap eller där den ene innehar nordiskt medborgarskap och den andre är av närbesläktat folkslag. De rasmässigt närstående människor som i framtiden tillåts invandra till Norden kommer beviljas medborgarskap först efter att de svär lojalitet till den nordiska staten.

Ett fåtal rasfrämmande individer som verkligen utmärkt sig i kampen för Nordens frihet kan komma att utses till hedersmedborgare. Hedersmedborgare har samma rättigheter som vanliga medborgare. Hedersmedborgare har rätt att bosätta sig permanent i Norden med sin närmaste familj.

Personer vars lojalitet bedöms ligga hos en främmande stat med intressen som kolliderar med Nordens kan komma att fråntas sitt nordiska medborgarskap.

Dagens ”demokrati”

Vår inställning till begreppet demokrati är problematisk, detta först och främst på grund av att ordet demokrati har blivit synonymt med det nuvarande dekadenta, sionistkontrollerade systemet i västvärlden och allt vad det står för. Då blir demokrati symbolen för allt det vi vill bekämpa.

Begreppet demokrati befinner sig också i ständig förändring. Detta begrepp betyder idag något det absolut inte betydde för 100 eller ens 50 år sedan. Det betyder även olika saker i olika länder. Mycket få människor som levde för hundra år sedan hade stött demokratin om de fått reda på att ordet exempelvis skulle innebära en massinvasion av rasfrämlingar och att vårt eget folk skulle trängas undan i sitt eget land, eller att det skulle inbegripa rätten för sexuellt avvikande att ha orgieliknande festivaler på våra gator och ett allmänt moraliskt förfall.

I dagens Sverige har ordet demokrati kommit att användas i systemets propaganda för allt man vill åstadkomma. Således är det idag t.ex. en demokratisk rättighet att två homosexuella får gifta sig och adoptera barn. Att vara emot homosexualitet som fenomen är idag likställt med att vara ”antidemokratisk”. Överhuvudtaget tenderar man i sin propaganda att beteckna allt som odemokratiskt eller antidemokratiskt som på något sätt ifrågasätter den nuvarande utvecklingen. Att vara en så kallad demokrat idag är alltså i praktiken att vara anhängare, medvetet eller omedvetet, till den sionistiska självutnämnda elit som styr västvärlden och den folkmordspolitik som dessa för.

Om det här är den verkliga innebörden av ordet demokrati – ja då är vi svurna fiender till detta. Men det innebär inte att vi är mot frihet och folkstyre eller att medborgarna har rättstrygghet och medbestämmanderätt. Det bör här även tilläggas att vår uppfattning om sann demokrati står betydligt närmare ursprungstanken – främst demokratin i Aten under antiken – än det som systemet menar är demokrati idag.­

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Sträva efter att återge ordet demokrati sin ursprungliga och rättmätiga innebörd.

Arvsmakt och monarki

Nordiska motståndsrörelsen vill ge alla medborgare födda i det framtida Norden samma möjligheter och skyldigheter. Att låta makt ärvas har genom historien använts av rika och inflytelserika familjer för att behålla nämnda makt. Det förekommer och har förekommit såväl inom adeln och kungahuset som inom stora koncerner där man gång på gång visat sig ovillig att släppa makten bortom familjens ägo även när det hade varit till gagn för folket, arbetarna och företaget i sig.

Fenomenet är primitivt, egoistiskt och osäkert eftersom söner till kungar eller företagsledare inte självklart uppvisar sina fäders ledaregenskaper eller moraliska värderingar. Att låta makt ärvas är därmed helt enkelt principiellt felaktigt. Rent konkret innebär arvsmakt inom ett folk att man bedrägligt tar en del av nationens resurser som sina egna och hävdar att ”det alltid varit så” istället för att se till kompetens och folkets bästa. Dessa genom födseln privilegierade familjer har institutionaliserat en ovillighet att låta sina enorma tillgångar komma resten av folket till godo, vilket vi omöjligt kan acceptera. Det ger sken av ett tänkande i klaner där vissa familjer uppfattar sin egen släkt som förmer, och helt avviker från tanken om den folkgemenskap som vi nationalsocialister eftersträvar.

Vår syn på arvsmakt ska inte förväxlas med den på arvsrätt. Naturligtvis ska inte staten beröva folk rätten att ärva sina föräldrars gårdar, mindre företag och vanligt bohag. Våra begränsningar avser människor som ärver makt och enorma resurser på folkets bekostnad.

Vi strävar istället efter att optimera sökandet efter kompetenta ledare. Vi kommer söka efter talanger ur alla samhällsklasser, från alla bakgrunder. Vi kommer ge alla medborgare möjlighet att stiga upp till de positioner i staten de behärskar och se till att deras färdigheter kommer alla till gagn. Vidare kommer vi se till att Nordens befolkning i all tydlighet är lojal till sin stat och ras och att alla och envar förstår att detta är en förutsättning för att skapa en progressiv och modern stat.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Frånta kungahusen dess makt och dess ekonomiska och materiella fördelar.
 • Se till att statligt anställda alltid väljs efter kompetens och inte efter klass, familjetillhörighet eller personliga band (politisk adel).
 • Främja en kultur där företagsledare också ser till kompetens och hela folkets väl när de tillsätter människor till maktpositioner.

Framtidens styrelseskick

Vi avser att bygga en stark stat med en stark och kompetent ledning efter en ledar- och ansvarsprincip som ser till hela folkets väl och bevarande, men där även folkets medbestämmanderätt är omfattande och där äkta folkdemokrati är given.

Rent konkret skulle vårt styrelseskick fungera på så sätt att Nordiska motståndsrörelsens ledning efter maktövertagandet väljer ut en allnordisk senat med kompetenta människor sprungna ur folket direkt från samhället och sina positioner inom den civila administrationen, från företag, vetenskapliga institutioner och från de nordiska militära styrkorna. Senatorerna skulle alltså väljas bland sådana som genom sitt liv konsekvent utmärkt sig genom förtjänster i samhället för folkets väl. De skulle inte vara karriärpolitiker med partilojaliteter som idag.

Senatens uppgift blir sedan att välja ledaren för staten genom en sluten omröstning. Senatorerna skulle särskilt leta efter en person som har utmärkt sig i livet, genomgått prövningar och visat prov på stor handlingskraft och gott omdöme i pressade situationer. Personen skulle vara av god fast karaktär och anses omutbar. Senatorernas uppgift blir också sedan att verka som ministrar och agera rådgivare åt den valda ledaren. Senaten ska även ha makten att avsätta ledaren eller enstaka senatorer om situationen så kräver. När en person ur senaten av olika anledningar lämnar sin post väljer övriga personer i senaten in en ersättare efter samma villkor och riktmärken som de själva valdes in efter.

Ledarens uppgift blir att med hjälp av senaten ta beslut i stora och viktiga frågor som rör hela folkets, landets och statens framtid – snabbt och effektivt utan onödig byråkrati och för hela folkets väl. Denna individuella beslutsamhet innebär ett tungt ansvar och personen som fattar besluten tvingas själv stå ansvarig för det, och sedermera ta konsekvenserna för det, oavsett om det var ett bra eller dåligt beslut. Således skulle vi få se på ett helt annat ansvarstagande av statschefen än idag.

I det fria och enade Norden kommer vi också skapa ett allnordiskt parlament. Parlamentsledamöterna, som kommer att komma från hela Norden, kommer att väljas av folket genom återkommande lokala personval. Något partiväsen kommer inte att behövas. Parlamentet kommer att vara den lagstiftande församlingen, driva politiska frågor och på så sätt vara folkets röst till senaten. Parlamentet ska dessutom ha makten att godkänna senatens val av ledare för Norden.

Ett system liknande den schweiziska direktdemokratin kommer dessutom att införas med beslutande folkomröstningar, detta för att ytterligare balansera senatens och ledarens maktutövning. Om medborgarna samlar ett tillräckligt antal underskrifter skall de kunna få till stånd en folkomröstning om såväl stora som små frågor. Ett misstroendevotum mo ledaren ska även kunna hållas genom folkomröstning.

Man kan således konstatera att det vi idag kallar för grundläggande demokratiska rättigheter skulle gälla, även om dagens politiska partier skulle komma att avskaffas. Som alternativ till dagens partier skulle enskilda individer i parlamentet, föreningar och folkrörelser ha ansvaret för att driva på i politiska frågor.

På kommunal nivå kommer samma ledar- och ansvarsprincip att tillämpas. En kommunens starke man eller borgmästare kommer väljas av kommunens medborgare. Denna borgmästare har sedan möjlighet att själv ta beslut i akuta frågor som rör folket på lägre och kommunal nivå och tar stor hjälp av folket genom folkomröstningar där invånarna får vara med och bestämma om viktiga saker för kommunens framtid.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Välja en allnordisk senat med kompetenta människor sprungna ur folket bland sådana som genom sitt liv konsekvent utmärkt sig genom förtjänster i samhället för folkets väl.
 • Låta senaten välja en ledare för den nordiska staten som effektivt och utan byråkratiskt krångel, med senatens rådgivning, kan ta viktiga beslut som rör hela folket.
 • Skapa ett folkvalt allnordiskt parlament som blir den lagstiftande makten i samhället och folkets röst till ledaren.
 • Sänka politikernas arvoden till en mer rimlig nivå. Motivationen till att vara parlamentsledamot eller senator ska grundas på en idealistisk syn och att man verkligen brinner för sitt folk.
 • Införa ett system liknande den schweiziska direktdemokratin med beslutande folkomröstningar.
 • Som alternativ till dagens partier låta enskilda individer i parlamentet, föreningar och folkrörelser ha ansvaret för att driva på i politiska frågor.
 • På lokal och regional nivå ha ett liknande styrelseskick med en folkvald borgmästare och lokala folkomröstningar.

Yttrandefrihet och medborgerlig frihet

Det finns inte någon stat i hela världen som har total yttrandefrihet. Lagar som förbjuder hot mot person och grupp kan exempelvis ses som inskränkningar i yttrandefriheten. I dagens ”demokrati” har dessutom särskilda lagar instiftats för att skydda privilegierade grupper (minoriteter) och förtrycka den egna befolkningen. Ett exempel på detta är lagen om hets mot folkgrupp som omöjliggör eller försvårar kraftigt för människor att ifrågasätta makthavarna och deras ambitioner.

I vår nya nordiska stat kommer det råda mer yttrandefrihet än idag men med tidigare nämnda inskränkningar för exempelvis hot mot person och grupp. Lagen om hets mot folkgrupp kommer att ersättas med lagar mot folkfientlig och subversiv propaganda och verksamhet. Dessa inskränkningar kommer dock gälla främst institutioner med makt, exempelvis media och annan opinionsdrivande verksamhet, inte enskilda individer. Mötes-, förenings- och demonstrationsfriheten kommer att bestå såväl som religionsfriheten.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Riva upp lagen om hets mot folkgrupp.
 • Införa lagar mot folkfientlig, subversiv propaganda och verksamhet.
 • Trygga yttrande-, mötes-, förenings-, demonstrations- och religionsfriheten i Norden.
Titel:Punkt 4: Styrelseskick Ämne:Vår väg Publicerad:2015-11-22 Uppdaterad:2020-03-27

Relaterad läsning