1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Vanliga frågor om vår ideologi & politik

Vad gör ni motstånd mot?
Vi kämpar mot allt som är skadligt för vårt folk. Vi utgör en motståndsrörelse som befinner sig i kamp mot de krafter som medvetet eller omedvetet strävar efter att förinta vår ras och den västerländska civilisation och kultur denna har skapat.

Detta innebär att vi gör motstånd mot regimen, etablissemanget och den självutnämnda elit som kommit att kontrollera större delen av vår värld. Vi gör motstånd mot företeelser och fenomen som försvagar vårt folk så som massinvandring, kulturmarxism, kapitalism och mycket mer.

Är Motståndsrörelsen socialister?
Vi är nationella socialister. Den nationella socialism som Motståndsrörelsen förespråkar skiljer sig dock avsevärt från den röda och internationella socialism som socialdemokrater och kommunister står bakom.

Vår socialism är nationell och grundar sig i folkgemenskap och inte klasskamp. I vårt samhälle kommer intellektuella och välutbildade såväl som handens grovarbetare, de från mer välbärgade familjer såväl som de från sämre förhållanden, de ur samhällets elit såväl som de svaga och utsatta, arbeta för folkets gemensamma mål. Detta innebär också att vi är positiva till ett starkt socialt skyddsnät som ger medborgaren både rättigheter och skyldigheter, samt att staten ska kontrollera grundläggande infrastruktur av allmännyttiga intressen.

Den nationella socialismen handlar inte heller som den röda socialismen, om att sänka alla till samma lägsta nivå enligt ”allas lika värde” utan istället om att inse att människor är olika och ta tillvara på allas unika färdigheter på bästa möjliga sätt.

Är Motståndsrörelsen rasister?
Vi är rasmedvetna. Varje ras har rätten att följa sitt eget öde, att utvecklas och skapa kultur och samhälle utefter sin egen natur. Varje folk har en naturgiven rätt att försvara sitt territorium och sin egenart.

Det är ett faktum att mänskligheten består av ett flertal raser som skiljer sig markant åt både vad gäller yttre och inre egenskaper. Vi blundar inte för dessa biologiska olikheter utan följer naturens lagar och tar hänsyn till de stora olikheter som existerar och som är av avgörande betydelse för den historiska utvecklingen. Vi värnar vår egen ras och bekämpar rasblandning – men, vi hatar för den sakens skull inte andra raser.

Etniskt homogena samhällen har genom historien alltid visat sig vara mer stabila och harmoniska. Negativ rasism uppstår bara när man försöker blanda olika raser inom ett och samma territorium.

Är Motståndsrörelsen nazister?
Motståndsrörelsen bekänner sig helhjärtat till den nationalsocialistiska världsåskådningen som du kan läsa mer om här.

Nazist är dock ett skällsord skapat av fiender till nationalsocialismen i syfte att stigmatisera och förlöjliga dess anhängare. Begreppet fylls ständigt på med nya stereotypa nidbilder genom framförallt underhållningsindustrin och media – vilket gör att nazism kommit ännu längre bort ifrån det vi står för och de vi är.

Vi är således nationalsocialister och inte nazister.

Är det inte mer taktiskt att kalla sig något annat än nationalsocialister?
Kortsiktigt kan det säkert vara så att vi hade blivit mer populära om vi kallat oss något annat. Samtidigt hade vi dock varit oärliga vilket hade drabbat oss negativt i det längre perspektivet när lögnerna uppdagats.

Nationalsocialismen står i diametral motsats till det rådande systemet och är den enda politiska kraft som erbjuder en väl genomtänkt helhetslösning på de enorma problem som drabbar Norden och vårt folk idag.

Är ni motståndare till demokrati och för diktatur?
Vi är absolut inte för diktatur, utan istället för ett mer auktoritärt styre som kombineras med utpräglat folkstyre.

Vår inställning till begreppet demokrati är däremot problematisk, detta först och främst på grund av att ordet demokrati har blivit synonymt med mängder av företeelser, fenomen och politiska ställningstagande som är direkt skadliga för vårt folk.

Ordet demokrati har kommit att användas i systemets propaganda för allt man vill åstadkomma. I sin propaganda tenderar man att beteckna allt som odemokratiskt eller antidemokratiskt som på något sätt ifrågasätter den nuvarande utvecklingen. Att vara en så kallad demokrat idag är alltså i praktiken att vara anhängare till det folkfientliga systemet.

Om det här är den verkliga innebörden av ordet demokrati – ja då är vi svurna fiender till detta. Men det innebär alltså inte att vi är mot frihet och folkstyre eller att medborgarna har rättssäkerhet och medbestämmanderätt. Det bör här även tilläggas att vår uppfattning om sann demokrati står betydligt närmare ursprungstanken – främst demokratin i Aten under antiken – än det som systemet menar är demokrati idag.­

Varför hatar ni så mycket?
Det gör vi inte. Vi drivs av kärleken till vårt folk och till naturen och inte av hat. Att däremot hata det som kommer i vägen för det man älskar är fullt naturligt oavsett om man är nationalsocialist, kommunist eller liberal. Utan hat finns inte heller någon kärlek.

Står ni åt höger eller vänster på den politiska skalan?
Vi står över den politiska högervänster-skalan och nationalsocialismen utgör istället en komplett världsåskådning och ett verkligt alternativ till både högern och vänstern. Vi är motståndare till både högerkapitalism och vänstermarxism.

Vi sätter alltid det som är bäst för folket i första rummet och detta oavsett om det normalt sett klassificeras som höger, vänster eller något mittemellan.

Vad har ni emot människor som är homosexuella?
Vad var och en gör bakom stängda dörrar i sin privata sfär är inget vi bryr oss om så länge det rör vuxna människor och sker frivilligt.

Däremot är vi motståndare till homofili i det offentliga och den organiserade homolobbyn som genom så kallade Pride-tåg och med annan subversiv propaganda verkar för att normalisera och upphöja onaturliga företeelser på bekostnad både av folket som helhet och barnens väl. En frisk och välfungerande familj, sett till vad som är naturligt och till barnens bästa, bildas givetvis av en man och en kvinna. Denna grund måste genomlysa samhällsdebatten.

Vad har ni emot judar?
Vi gör motstånd mot den rådande makteliten som styr vår värld och som medvetet eller omedvetet försöker förgöra vårt folk. Denna maktelit består förutom av de olika ländernas regeringar också av bland annat media, bankväsendet och underhållningsindustrin – samtliga branscher inom vilka judar är extremt överrepresenterade.

Vidare så existerar det en judisk rasism som är formulerad sedan flera tusen år tillbaka i de judiska religiösa skrifterna och levnadsmönsterna. Från Moseböckerna till nutida judiska statsmän, rabbiner och ideologer har det judiska folket beskrivits som Guds utvalda folk med en särskild rättighet att inneha världsherravälde, men att vi etniska nordeuropéer står i vägen för detta och måste undanröjas först.

Hur ställer ni er till förintelsen?
Motståndsrörelsen har givetvis inte något som helst ansvar för vad som skett eller inte skett i ett annat land för snart 100 år sen. Lika lite som Vänsterpartiet har ansvar för Sovjets eller Kinas kommunistiska folkmord eller de övriga liberaldemokratiska politiska partier har för atombomningarna av Japan.

Med det sagt är det alltid segrarna som skriver historien och när det kommer till den historia som skrivits av segrarna i andra världskriget finns det enormt många bevis som gör att man får anledning att ifrågasätta det mesta av den officiella historiebeskrivningen.

Är ni mot handikappade människor eller sådana som har ADHD?
Den nationalsocialistiska världsåskådning som vi förfäktar bygger på folkgemenskap och kärlek till sin nästa. I denna folkgemenskap ingår även de svaga och utsatta. I den sjunde punkten i vårt politiska program skriver vi att vi ska ”Införa ett nationellt socialistiskt samhälle där resurserna fördelas så att vi tar hand om hela folket, såväl starka som svaga, och där alla ska ha möjligheten att nå sin fulla potential.” I kategorin svaga och utsatta ingår flera av de människor som har olika mer allvarliga typer av funktionsnedsättningar.

På humant maner för att undvika mänskligt lidande vill vi, under rimliga förhållanden, minimera tillkomsten av människor med funktionsnedsättningar, men samtidigt med högsta respekt värdesätta och ansvarsfullt ta hand om de som trots detta kommer till.

Vad gäller ADHD är detta idag en diagnos som lättvindigt ställs av psykiatrin på alla som inte passar in i deras mall avseende ”normal” personlighet. Enligt oss är det i de flesta fall inte ens att klassificera som ett handikapp.

Är ni en religiös organisation?
Vi är en politisk organisation som förfäktar ett nationalsocialistiskt och mer naturligt leverne. Vi är för religionsfrihet både när det kommer till våra medlemmar idag och i våra visioner om hur Norden ska styras efter vårt maktövertagande.

Varför använder ni inte den blågula svenska flaggan?
Vi är en Pan-nordisk organisation som kämpar för ett enat Norden. Detta hade gjort det lite märkligt att använda den svenska flaggan. Vidare så är den svenska flaggan idag i mångt och mycket en symbol för staten Sverige och det system vi bekämpar, snarare än en symbol för det svenska folket. Vi höjer motståndets revolutionära och nordiska fana istället för den mångkulturella härskande staten Sveriges.

Vad har ni för tankar om EU?
EU är ett globalistiskt projekt med syfte att bland annat flytta makten från de olika ländernas parlament och att öppna våra gränser. Då vi önskar att vår nation ska vara självständig och att vårt folk måste bevaras önskar vi lämna EU med omedelbar verkan. Mycket mer gällande vår syn på EU och det alternativ vi eftersträvar kan du läsa på faktabanken FrittNorden.nu.

Titel:Vanliga frågor om vår ideologi & politik Ämne:Övrigt Publicerad:2020-01-03 Uppdaterad:2020-03-16

Relaterad läsning