1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

 • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
 • Ja, det är ok
 • Nej, jag godkänner inte den
 • Jag vill läsa mer
 • Jag bryr mig inte (Ja)

FOI granskar ”rasismen i digitala miljöer” – och Motståndsrörelsen

FOI, med en historia av att försöka smutskasta Motståndsrörelsen, får i uppgift att undersöka vad man kallar rasismen i digitala miljöer. ”Antisemitism” står först på listan över typer av rasism att undersöka.

Snart fyra år har gått sedan Försvarets forskningsinstitut (FOI) presenterade sin rapport Det vita hatet: Radikal nationalism i digitala miljöer. Denna studie ägnas, vilket beskrivs längre fram i denna artikel, till stor del åt att presentera en förvrängd bild av Nordiska motståndsrörelsen. Den nu aktuella rapporten som regeringen ålägger FOI att författa, ska fokusera på ”rasismen” i olika ”Sverigerelaterade digitala miljöer”. FOI ska i projektet samarbeta bland annat med den judiska intresseorganisationen Forum för levande historia.

Uppdragsgivaren regeringen menar att det idag saknas en helhetssyn på ”rasismens olika uttryck i brukarnas användning av internet i sin vardag”. Man vill därför utreda vilka mekanismer som verkar när människor ”drabbas av rasism i sin digitala verksamhet”. Myndigheten Totalförsvarets forskningsinstitut har tidigare förutom ”radikalnationalistiska miljöer” också undersökt ”digitalt hat mot journalister”. Nordfront har kommenterat dessa rapporter.

Den nya undersökningen förklaras bestå av två huvuddelar:

 • Rasism: en mätning av graden av förekomst
 • En analys hur den identifierade rasismen kommer till uttryck i olika svenska digitala sammanhang
Uttryck för rasism?

Alla former av ”rasism” inte lika mycket värda granskning

Prioriteringslistan över typer av rasism, som uppdragsgivaren finner viktigast att behandla borgar för att även denna rapport kommer att ägna stort intresse åt Nordiska motståndsrörelsen.

Särskilt fokus ska i studien läggas på följande typer av rasism:

 • Antisemitism
 • Antiziganism
 • Afrofobi
 • Islamofobi
 • Rasism mot samer

För varje undersökt typ ska enligt uppdragsgivaren ett ”jämställdhets- och barnrättsperspektiv” intas.

Antisemitism att inte tro på den officiella versionen? Foto: Wikipedia, Oleg Yunakov CC BY-SA 3.0

I uppdraget ingår ett utvecklat samarbete med ”andra relevanta aktörer” såsom Forum för levande historia, Polismyndigheten och Statens medieråd. Ett viktig skäl till detta krav uppges vara att man vill uppnå maximal spridning av undersökningens data och slutsatser.

Jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP) kommenterar på samma hemsida regeringens uppdrag till FOI på följande sätt:

— Digitala miljöer är en viktig del av vårt vardagsliv och vi behöver därför kunskap om rasismens omfattning på plattformar som många av oss använder varje dag. Vi behöver också bättre verktyg för att förebygga och motverka rasismen på nätet…

Senast den 1 november 2022 ska FOI presentera studien.

FOI:s tidigare beskrivning av Motståndsrörelsen

Men det är nu alltså inte första gången som FOI undersöker rasism och på internet. Redan i november 2017 presenterade man studien: Det vita hatet: Radikal nationalism i digitala miljöer, som till stor del berör det man kallar rasism. I denna rapport spelar en högst förvriden beskrivning av – och ett angrepp på – Nordiska motståndsrörelsen en central roll. De delar av den rapporten som handlar om Motståndsrörelsen fokuserar väldigt mycket på webbsidan Nordfront och vad som skrivs där. På den tiden existerade inte motståndsrörelsen.se och Nordfront var officiellt organ för Nordiska motståndsrörelsen.

I syfte att uppnå en maximalt negativ bild av Motståndsrörelsen används i studien tekniker som:

 • Negativa vinklingar – till exempel med vad man själv kallar ”dispytmarkörer”, dvs. distansering från ord eller sats med hjälp av citationstecken eller fraser av typen ”så kallad” eller ”vad man kallar”.
 • Faktaförvrängningar – återgivande av någons ogrundade anklagelser mot Motståndsrörelsen utan en klargörande analys av dessa.
 • Rena lögner.

Dessa tekniker, som rapportens författare tillämpar, anklagar man sedan i samma rapport Motståndsrörelsen för att använda i sin propaganda.

Negativa vinklingar

I rapporten används dispytmarkörer till största delen runt ord som massinvandring, folkutbyte, rasfrämling samt folkförrädare. De används även för satser som uttrycker en värdering som FOI inte delar. Bruk av dispytmarkörer är dock inte acceptabelt om det utövas av ”nazister”. På sid 34 under rubriken Nordfront och Förintelsen står att läsa:

”På Nordiska motståndsrörelsens hemsida Nordfront används dispytmarkörer framför allt kring begrepp som har med förintelsen, nazism och demokrati att göra.”

”Att sätta begreppet Förintelsen inom dispytmarkörer är ett sätt att visa att man inte håller med om Förintelsens existens – det vill säga det folkmord på framför allt judar som ägde rum under andra världskriget.”

Man påminner här om att även om ”förintelseförnekelse” inte är olagligt i Sverige så håller EU det för att vara ett brott:

”År 1994 antog Europaparlamentet en resolution (B4-0261/94) om främlingsfientlighet, rasism och antisemitism. I resolutionen fastslår Europaparlamentet sin ståndpunkt: att förnekande av Förintelsen inom EU måste betraktas som ett brott, och uppmanar Europeiska unionens medlemsstater att anpassa sin lagstiftning så att den också täcker denna form av rasistisk propaganda.”

Faktaförvrängningar och rena lögner

På sid 38 förklaras att NMR:s och dess föregångare SMR:s verksamhet kännetecknas av ”fredliga demonstrationer och flygbladsutdelning kombinerat med våldsamma attacker mot antirasistiska möten”. Man ger här i texten inga exempel på sådana attacker – eftersom inga finns.

Flygbladsutdelning utan ”våldsam attack”

Vidare skriver man att Nordiska motståndsrörelsen ”anklagats för att med våld hota politiker” – och anför de obevisade och absurda anklagelserna om att Motståndsrörelsen skulle ligga bakom en brandbombsattack mot socialdemokraten Pierre Esbjörnsson i Skurup, som uppges vid samma tillfälle ha fått Tyrrunan målad på sin husvägg. Här tillägger man att Motståndsrörelsen ”tog avstånd från attentatet via redaktionen på sin officiella webbplats Nordfront”.

Med tanke dels på hur och i vilken grad FOI behandlat Nordiska motståndsrörelsen i sin rapport om radikal nationalism i digitala miljöer, och dels på lagrådets aktuella förslag om förbud mot ”delaktighet i eller stöd till rasistiska organisationer” – som visar tecken på att skräddarsys just för vår organisation – så är det rimligt att förvänta sig att man även i den kommande rapporten om ”rasism” och ”antisemitism” kommer att skriva om det hot mot systemet som vi utgör. I november nästa år får vi svaret svart på vitt.

Titel:FOI granskar ”rasismen i digitala miljöer” – och Motståndsrörelsen Författad av:Redaktionen Publicerad:2021-10-02 Uppdaterad:2021-12-29

Läs också: