1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Svar på e-post: Hur ser Motståndsrörelsens idealsamhälle ut?

Det kommer regelbundet in e-post in till Organisationen med frågor. Ibland kommer de i form av intervjuer för skolarbeten och här väljer vi att publicera innehållet ur ett sådant.

Vad vill ni uppnå med er politiska agenda och varför?

Vårt viktigaste mål är att vår ras, de etniskt nordeuropeiska folken, ska överleva och få de bästa möjliga förutsättningarna för att utvecklas och leva i frihet. Inte bara nu och imorgon utan i en tidsram om tusen och åter tusen år framåt.

Det största hotet mot detta mål idag är massinvandringen och det i kombination med de låga födslotalen bland vårt eget folk. Det dör helt enkelt fler nordiska män och kvinnor än det föds nya idag och tomrummet fylls upp med utomeuropéer – en verklighet som leder till att vårt folk sakta men säkert byts ut och till slut förintas för att aldrig mer kunna återvända.

För att säkerställa vår överlevnad och frihet måste därför massinvandringen stoppas snarast och merparten av de rasfrämlingar som befinner sig här måste repatrieras till sina respektive ursprungsländer.

Anledningen till varför är väl ganska uppenbar; överlevnadsinstinkt är den djupaste instinkt varje djur på planeten har – ja, förutom vita människor då som i decennier hjärntvättats till självhat. När andra folk och djurarter går mot sin undergång kallas det folkmord och död för den biologiska mångfalden – när vita nordeuropéer möter detta öde kallas det istället att vara inkluderande, tolerant och medmänsklig.

Vi menar att alla folk på jorden har en given rätt att få forma sitt eget öde utan andras inblandning (så länge de inte utgör ett hot mot planetens och hela därigenom andra rasers överlevnad), såväl vita som svarta och allt däremellan.

För att utöver detta kunna utveckla vårt folk och nation till att bli de absolut bästa de bara kan bli och det i verklig frihet, skulle vi sedan önska organisera en nationalsocialistisk och nordisk stat.

Hur hade ert idealsamhälle sett ut?

Det är etniskt homogent och vanligt folk har makten över sina liv och samhället istället för att som idag, att de med mest pengar och bäst kontaktnät kontrollerar världen. Folkgemenskap råder där såväl handens som hjärnans arbetare, män och kvinnor, unga och gamla, i enighet arbetar för det kollektivt bästa för hela folket och alla delar av folket.

Människan lever i harmoni med naturen och ser till etik istället för profit både när det kommer till allmännyttiga samhällstjänster som till djurhållning och miljöpolitik. Ett starkt socialt skyddsnät ligger till grund för att folkets trygghet även bland de svagare individerna ska kunna säkerställas, samtidigt som de individer som verkligen sticker ut positivt tas till vara på ordentligt och hjälps åt att formas till att kunna bli de bästa de bara kan bli.

Vad anser ni vara viktigt för/i samhället?

Varje samhälle världen över baseras på värderingar, kultur och moral som speglar den rasliga sammansättningen i regionen. För att kunna ha ett nordiskt samhälle med nordisk kultur måste också den etniska grunden bland folket vara nordisk. Detta är prio ett, två och tre och ALLT annat är underordnat detta.

När detta väl är löst finns det miljoner saker vi vill förändra till det bättre där jag anser att några av de viktigaste sakerna har beskrivits redan i den förra frågan.

Vilka tillvägagångssätt vore relevanta för er, för att uppnå ert idealsamhälle?

Vi kommer göra allt som krävs och vad som än krävs för att nå detta. En viktig aspekt för alla förändringar i samhället är ju dock att de måste ha massornas (åtminstone tysta) stöd och således är det här man måste börja – att bryta decennier av värdemonopol och få folket att se förbi de destruktiva ideal som den uniforma massmedian och underhållningsindustrin basunerar ut.

Vad hade den största skillnaden varit jämfört med idag inom t.ex. sjukvård, arbete, flyktingpolitik, äldreomsorg, bistånd, skola, osv?

Återigen är det övergripande svaret att det vore etniskt homogent – ett Norden för och av nordiska människor. I övrigt är det väldigt många frågor i ett här där jag väl får lista de olika för att kunna ge svar inom respektive område.

Sjukvård: Sjukvården ska liksom övriga samhällsnyttiga instanser drivas på etisk grund istället för efter maximal profit och ska ägas av folket (Staten). Sjukvård och tandvård ska vara kostnadsfri för alla nordiska medborgare och en gratis hälsokontroll ska frivilligt genomföras på alla medborgare varje år (liksom man oftast går till tandläkaren varje år). Synen på läkemedel ska omdanas till inriktning på problemlösning istället för symptomdämpning som idag.

Arbete: Vi tror att arbete är positivt, inte bara för samhället och ekonomin i stort utan också för människor som individer ur ett folkhälsoperspektiv och att alla arbetsföra människor därför måste kunna erbjudas ett arbete. Detta skulle vara möjligt genom att man återupprättar en modern basindustri och ett jordbruk som ligger på en produktionsmängd en bra bit över självförsörjningsnivå. I samband med detta slutar vi helt upp med att importera allt som vi faktiskt kan tillverka själva. Även Försvarsmakten kommer ge många nya arbetstillfällen när denna byggs upp till att åtminstone kunna mäta sig med de bästa i världen på global nivå.

Flyktingpolitik: Vi stoppar helt invandring av främmande folk, men kan acceptera en begränsad invandring av närstående folkslag.

Äldreomsorg: Är liksom sjukvård ett allmännyttigt intresse som ska styras efter etik istället för profit och ägas av folket (Staten). Vi önskar införa rejäla bidrag för att närstående ska kunna ta hand om sina äldre i hemmen, men även bland de som inte har möjlighet till detta ska vi ha en mycket välfungerande och påkostad äldrevård så att åldringarna verkligen känner sig väl omhändertagna i livets slutskede.

Bistånd: Först och främst vill vi säkra de nordiska folkens grundläggande behov innan vi lägger våra resurser på andra länder. Om det därefter är möjligt önskar vi föra en generös biståndspolitik för länder som följer de etiska regler vår framtida stat sätter upp. Vidare önskar vi hjälpa till med humanitära insatser i katastrofområden och arbeta globalt för att motverka imperialism.

Skola: Vi vill att den så kallade demokratiska värdegrund som idag genomsyrar skolan ska ersättas med en nationalsocialistisk. Skolan ska bli mer individanpassad för att ta tillvara på alla elevers fulla potential och därför vill vi också i ganska låg ålder dela upp klasserna så att de som behöver extra hjälp för att klara de grundläggande kunskaperna kan få detta samtidigt som de som har en verkligt enastående potential kan få hjälp att bli genier. Vidare vill vi förlägga fler skoltimmar på idrott och på undervisning ute i naturen – detta för att främja folkhälsan och för att redan i tidig ålder etablera en utpräglad respekt för djur och natur.

Allt ovanstående kanske ser omöjligt ut att genomföra rent ekonomiskt, men kommer vara fullt möjligt genom att massinvandringen (och de enorma kostnaderna för den) stoppas, genom att vi producerar saker själva istället för att importera och framförallt genom att vi slår oss fria från kapitalismens strypgrepp genom att förbjuda ränta.

Hur ser er skuggbudget ut?

Då vi dessvärre är ganska långt ifrån ett maktövertagande har vi inte i detalj arbetat ut någon budget, men med mer generella riktlinjer förklarades det väl i frågan ovan.

Vad anser ni om de befintliga samhällsstrukturerna?

Denna fråga kan omfatta extremt mycket och utan att du ger mig mer specifika frågor eller att jag ska sitta i flera timmar för att besvara bara denna fråga kan jag inte annat än att ge ett väldigt generellt svar.

Samhällsstrukturerna av idag verkar för att skydda och gynna dagens kulturmarxistiska och kapitalistiska samhälle och dess härskare. De rika ska ha mer på bekostnad på de fattiga, makten ska hela tiden flyttas från det vanliga folket och till de som redan har makt, vita människor ska ersättas och folket i övrigt ska hållas splittrat i olika grupperingar och politiska frågor för att aldrig kunna ena sig mot de som har makten.

Våra samhällsstrukturer ska istället finnas där för att gynna och skydda folket och naturen från bland annat de som vill profitera på dessa för egen vinnings skull.

Vad anser ni om religionsfrihet?

Precis som när det kommer till yttrandefrihet och mötesfrihet är vi starka förespråkare av en långt gången religionsfrihet. Staten ska inte lägga sig i vad folk har för andlig tro. Däremot kan inskränkningar i hur tron utövas komma att behöva göras om den kränker folkets eller naturens bästa, så som är fallet vid exempelvis religiös ritualslakt som gör det onödigt plågsamt för djuret när detta slaktas.

Vilka möjliga fördelar, respektive nackdelar hade visat sig om ni kommit till makten?

För det egna folket och för naturen finns inga nackdelar alls, utan idel fördelar, då varenda politisk fråga kommer avgöras efter vad som är bäst för dessa. För de som idag kontrollerar Sverige och världen finns det däremot tvärtom inga fördelar alls, utan idel nackdelar, då makten kommer tas ifrån dessa och ges till folket.

För främmande folk som befinner sig i Sverige och Norden idag kan det finnas en kortsiktigt nackdel i att de tvingas flytta tillbaka till sina ursprungsländer, men på sikt kommer det innebära fördelar också för dessa då de egentligen också skulle trivas bättre i etnisk harmoni och med sin egen kultur blomstrande, samt att de genom att flytta hem kunde bidra till att återbygga och stabilisera sina egna regioner.

För de som idag blir rika genom valutaspekulationer och räntemangel skulle det bli sämre genom att de tvingades hitta hederliga arbeten istället, liksom att det skulle bli värre för de som begår grova sexual- och narkotikabrott då straffen för sådant skulle bli avsevärt mycket hårdare.

Tror ni att det möjligen kommer att uppstå problem i samband med ert maktstyre och i så fall vad?

Det kan hända att de som kontrollerar världen inte skulle tillåta att vi slår oss fria från deras världsordning utan att bestraffa oss, i det minsta genom handelsblockader och bojkott, men i värsta fall genom att de förklarar krig mot oss genom Nato, USA och Israel.

Då vi som sagt kommer ha en självförsörjningsgrad på mer än 100 % och dessutom ha ett av världens mest kraftfulla försvar kommer detta inte utgöra lika stora problem som det hade gjort idag, men likväl vore det ju en lögn att säga att det inte skulle innebär några problem alls då vår egentliga önskan skulle vara att kunna samspråka med andra nationer om gemensamma geopolitiska mål, ha internationell handel igång och få leva i fred.

Utöver detta skulle sedan en del mycket kortsiktiga problem kunna uppstå precis efter den stora repatrieringen då exempelvis många restauranger, frisörsalonger, kiosker och taxiföretag skulle stå utan arbetare.

Allt som allt ett lågt pris jämfört med de enorma fördelarna.

Hur väljer ni att hantera dessa problem/motsättningar om sådana skulle uppstå?

Genom att vara helt och hållet självförsörjande så skulle vi klara oss trots handelsblockader och genom ett kraftigt försvar skulle vi kunna bedriva krigföring för att freda oss själva. För att täcka upp arbeten som behövde täckas skulle givetvis utbildningar behöva finansieras och eventuella andra ekonomiska reformer genomdrivas som skulle gynna dessa arbetsgrupper.

Hur tror/hoppas ni att samhället kommer se ut om 10 år om ni tilldelats makten idag?

Då skulle samhället vara betydligt mer likt hur det var när jag växte upp som liten grabb på landsbygden. Olåsta dörrar. Vänliga ansikten och grannar som ställde upp för varandra. Byskola, lanthandel, små bondgårdar i fullt bruk och barn som själva sprang mellan gårdarna.

Vi skulle då vara på god väg att bli ett verkligt föregångsland ute i världen och då till skillnad från nu sett till verkligt betydande saker inom områden som forskning, kultur och innovationsanda. Vårt folk skulle med enkelhet tillhöra ett av de lyckligaste i världen och vi skulle vara ett av de länder på hela planeten med allra högst självförsörjningsgrad.

Vi skulle ta hand om problemet med att det föds för få barn, helt på egen hand och dessa barn skulle växa upp i harmoni med naturen och i ett samhälle präglat av sann folkgemenskap. Arbetslösheten skulle i stort vara eliminerad genom en återinförd basindustri, ett starkt jordbruk och en renässans inom Försvarsmakten. Vårt folk skulle känna stolthet, över sig själva, sin historia och sin framtid.

Ord som no go-zon, fattigpensionär och fackpamp skulle vara på god väg att totalt glömmas bort för att aldrig komma tillbaka. Företeelser som halal och kosher eller för den delen Taharrush och könsstympning skulle åter vara utomnordiska problem. Ingen skulle längre kallas rasist som någon form av nesligt epitet och vi skulle alla vara på god väg att lära oss om alla människors verkliga värde och styrkan i att vi faktiskt inte är lika, utan olika och unika, och därför kan komplettera varandra för att med full styrka förflytta oss framåt, utåt, uppåt!

Titel:Svar på e-post: Hur ser Motståndsrörelsens idealsamhälle ut? Författad av:Redaktionen Publicerad:2021-11-26 Uppdaterad:2021-11-29

Läs också: