1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Wikipedias sida om Nordiska motståndsrörelsen: Den sanningskorrigerade artikeln

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Här följer en sanningsbaserad artikel om Nordiska motståndsrörelsen, som den borde se ut på Wikipedia. Detta är del 5 av 5 i en artikelserie om Motståndsrörelsens sida på Wikipedia.

Artikelns uppbyggnad och språk är tänkt att efterlikna Wikipedias sida om Motståndsrörelsen och därav kan det se något annorlunda ut än hur andra sidor ser ut här. Vill du hjälpa till att förändra Wikipedias sida om Motståndsrörelsen kan du läsa del 4 i denna artikelserie för att veta mer om detta. Vill du se några av de lögner som korrigerats kan du läsa del 2 och 3.

Nordiska motståndsrörelsens stödfana.

Nordiska motståndsrörelsen, Motståndsrörelsen (danska: Den Nordiske Modstandsbevægelse; finska: Pohjoismainen vastarintaliike; norska: Den nordiske motstandsbevegelsen, isländska Norræna mótstöðuhreyfingin), är en pan-nordisk nationalsocialistisk organisation. I Sverige är det också ett registrerat politiskt parti som ställer upp i val. De vill skapa ett fritt, självständigt, etnisk homogent och enat Norden på nationalsocialistisk grund. Nordiska motståndsrörelsen är en legal och civil organisation som flera gånger felaktigt kopplats till olika typer av brottslighet i medvetna försök att stigmatisera organisationen och legitimera ett förbud hos folket.


Motståndsrörelsen har välfungerande grenar i Sverige, Norge, Danmark och på Island. Tidigare innan förbud från staten också i Finland. Grenarna är en del av den större pannordiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen och detta förtydligades i juni 2016 genom att man helt valde att slopa de tidigare nationella namnen på grenarna såsom Svenska motståndsrörelsen. Den finska grenen förbjöds av den finska domstolen i november 2017, inte för att verksamheten på något vis var kriminell utan för att den påstods bryta mot ”god sed”. Förbudet trädde dock inte i kraft förrän efter ett överklagande till hovrätten i november 2018.


Simon Lindberg talar i Boden 2018.

Organisationen är hierarkiskt uppbyggd och väldisciplinerad. Organisationens ledare är Simon Lindberg medan den övriga ledningen i Sverige, riksrådet, består av Robert Eklund (samordnare för regionala ledare), Fredrik Vejdeland (politisk strateg och radiochef) och Pär Öberg (chef för den parlamentariska grenen). Samtliga personer i ledningen har ett mångårigt engagemang i den nationella kampen och har bevisat sin lojalitet bland annat genom att stå trogna trots politiska domar. Även i de övriga nordiska länderna finns egna riksråd som samverkar med ett nordiskt råd som tar beslut om organisationen på ett nordiskt plan.


Den vänsterextrema underrättelsetjänsten Expo kartlade under 2015 en mycket utvald del av organisationens aktivister för att på ett ohederligt vis kunna få det att framstå som att en majoritet av organisationens aktivister var dömda för våldsbrott och Säkerhetspolisen har angett att organisationen är den enda nationalsocialistiska organisation som har kapacitet att kunnanå maktposition i Sverige (översättning från den Orwelianska nyspråks-meningen ”största hotet mot rikets inre säkerhet”), och den bedöms vara en central aktör i miljön som vill rädda de nordiska folket från biologisk utrotning. Organisationen har med anledning av detta av diverse systemlojala och självutnämnda experter totalt grundlöst beskrivits som en terroristorganisation och enligt vissa folkfientliga ”forskares” fantasier är det en våldsam sekt.


Historik
Svenska motståndsrörelsen bildades 1997 efter att en tidigare verksam person i Vitt Ariskt Motstånd (VAM) bevittnat från fängelset hur den nationella rörelsen återgått till en subkulturell ungdomskultur. Organisationen bildades först inofficiellt, men kom att offentliggöras i Folktribunens tredje nummer. Nationell Ungdom (NU) presenterades som en del av organisationen.
År 2003 grundades Norska motståndsrörelsen och begreppet Nordiska motståndsrörelsen kom att användas för första gången som ett samlingsnamn för hela den nordiska organisationen. År 2006 lades ungdomsgrenen NU ner av olika organisatoriska anledningar och för att förhindra den begreppsförvirring som rådde. Efter en intern splittring där många norska medlemmar demoraliserades lades den norska grenen på is, men återuppstod igen starkare än någonsin år 2011. Den finska grenen bildades 2009 och 2013 gjordes ett delvis misslyckat försök att bilda en dansk gren som dock återupprättades 2017 med god framgång. 2016 anslöt sig de första islänningarna till organisationen. [Källa: Boken ”Motståndsrörelsen – 20 år av revolutionär kamp”]

Pär Sjögren talar i Mariannelund år 2012.

Vid flertalet tillfällen under åren, exempelvis år 2005 i Söderhamn, 2012 i Ludvika, Bollnäs och Marieannelund har organisationen demonstrerat mot det mångkulturella våldet efter uppmärksammade gruppvåldtäkter och mord begångna mot svenskar av utomeuropéer. Vid samtliga dessa tillfällen har Motståndsrörelsen varit den enda synliga kraften på offrens sida medan lokalmedia och politiker istället fokuserat på att fördöma rasism. Uppemot hundratals kommuninvånare har på var och en av dessa orter att komma för att visa sitt stöd under Motståndsrörelsens aktioner.


2013 genomfördes den mycket uppmärksammade motdemonstrationen i Kärrtorp. Vänsterextremister valde att attackera Motståndsrörelsens medlemmar som försvarade sig resolut. Flera av Motståndsrörelsens medlemmar dömdes för olika brott i mycket kontroversiella domslut.


Demonstration i Borlänge 1 maj 2016.

2016 arrangerade Nordiska motståndsrörelsen en demonstration i Borlänge under 1 maj som lockade 350 människor i tåget, vilket var fler än någon annan nationellt sinnad demonstration lockat på många, många år. Under 2017 höll de en 1 maj-demonstration i Falun med 600 deltagare. 2018 skrevs återigen modern nationell historia genom att man anordnade två stycken 1 maj-demonstrationer samtidigt i olika städer – Boden och Ludvika. Flera andra demonstrationer har hållits under åren i både Sverige och Finland där det varit över 700 deltagare som mest i Sverige och över 500 i Finland.


Under både 2017 och 2018 deltog Nordiska motståndsrörelsen på politikerveckan i Almedalen med utdelning av propaganda, diskussioner, demonstrationer och tal. Bägge år blev organisationen det överlägset mest omtalade ämnet under hela veckan.

Medlemmar i Almedadalen

I slutet av 2017 firade man sitt 20-års jubileum och under början av 2018 gav man också ut en 20-års bok, som förutom jubileumstexter av flera framträdande och mångåriga medlemmar innehöll historia år för år och mycket information som aldrig tidigare offentliggjorts.


Sedan 2012 har organisationens aktivistnivå ökat markant för varje år som gått. Mellan 2012 och fram till 2017 ökade exempelvis aktivitetsnivån med 600% och spridningen med nästan 300%.Fredrik Vejdeland lanserar Vår väg under aktivistdagarna 2015.

Ideologi

Nordiska motståndsrörelsen bekänner sig till den nationalsocialistiska världsåskådningen. Organisationen har som målsättning att säkra det nordiska folkets överlevnad och frihet samt att få nationen att nå nya höjder genom att nå sin fulla potential. Denna målsättning ska realiseras genom att implementera den politik som finns beskriven i det politiska programmet Vår väg och som sammanfattas i följande nio punkter:


1. Omedelbart stoppa massinvandringen. Repatriering av merparten av alla som inte är etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag ska inledas så fort som möjligt. På humanast möjliga vis ska de återsändas till sina respektive hemländer eller närområden till dessa.
2. Med alla tillgängliga medel, på lång sikt, verka för att återta makten från den globala sionistiska elit som ekonomiskt och rent militärt ockuperat större delen av vår värld.
3. Gemensamt med de övriga nordiska länderna skapa en nordisk självförsörjande stat med gemensamt försvar, gemensam valuta och centralbank, gemensamma övergripande lagar och regler. Detta innebär också omedelbart utträde ur den Europeiska unionen och eventuella liknande folkfientliga sammanslutningar.
4. Införa en stark stat med utpräglat folkstyre. Ansvarspositioner ska tilldelas efter kompetens och statens mål blir att främst arbeta för folkets väl och bevarande. Yttrandefriheten ska vara omfattande.
5. Att vår massmedia ska ägas av medborgare i det nya Norden. Utländsk såväl som inhemsk media som agerar folkfientligt ska kunna förbjudas. Ett alltför koncentrerat ägande måste motverkas.
6. Skapa ett modernt samhälle i harmoni med naturens lagar. Våra djurskyddslagar ska vara framtagna med tonvikten på etik istället för profit. Naturen och dess resurser ska brukas med förnuft och framtiden i åtanke. Allemansrätten ska värnas.
7. Införa ett nationellt socialistiskt samhälle där resurserna fördelas så att vi tar hand om hela folket, såväl starka som svaga, och där alla ska ha möjligheten att nå sin fulla potential. Det ska finnas ett socialt skyddsnät som ger medborgaren rättigheter, men också skyldigheter. Staten ska kontrollera grundläggande infrastruktur av allmännyttiga intressen då detta kräver ett större ansvarstagande än vad ett företag klarar av. Samtidigt ska företagande och innovationsanda uppmuntras.
8. Återinföra allmän värnplikt och utöka försvaret. Alla som fullgjort sin värnplikt behåller sitt vapen och sin utrustning. Varje medborgare ska kunna bidra till försvaret av nationen mot såväl yttre som eventuella inhemska hot.
9. Införa en rättsstat där alla medborgare är lika inför lagen. Utbildade jurister ska döma i domstolarna. En folkdomstol ska upprättas med syfte att pröva de svåra fallen av folkförräderi.


Organisationen är öppen med att det inte går att reformera Norden till rätta utan att det behövs revolutionära förändringar och att segern inte uteslutande kommer kunna nås genom valdeltagande.


Även om organisationen inte på något vis tar avstånd från Adolf Hitler och de tyska nationalsocialisterna på 30-talet eller andra nationalsocialister världen över i mer modern tid så har de tydligt klarlagt att de förfäktar en nordisk nationalsocialism anpassad för det rådande tidevarvet. Denna nordiska nationalsocialism delar grund och kärnvärderingar med övriga nationalsocialister, men är anpassad efter de nordiska folkens lynne och ett leverne för denna tid.

Man erkänner inte heller de lögner som fastslagits som sanning av segermakterna efter andra världskriget eller de många felaktiga uppfattningar som ordet nazist kommit att bli synonymt med genom omfattande hjärntvättningskampanjer i media och underhållningsindustri. Organisationen skiljer därför på nazism och nationalsocialism, där det förstnämnda är ett fantasifoster och det sistnämnda är den världsåskådning man förfäktar.

Podcasten Ledarperspektiv är Nordiska motståndsrörelsen officiella podcast för att nå ut med ståndpunkter, ideologi och strategier.

Organisationen har förutom i Vår väg klarlagt sina ideologiska ståndpunkter i flera artiklar, skrifter och poddar. Podcasten Ledarperspektiv är deras officiella kommunikationsmedel för att på veckobasis nå ut med ideologiska ställningstaganden och strategiska vägval.Organisation och aktivism
Motståndsrörelsens struktur är hierarkisk. Riksorganisationen är en del av varje lands huvudorganisation som, förutom personerna i riksrådet, består av medlemmar med ledande uppgifter inom administration och propaganda. Utöver varje lands riksorganisation existerar dessutom Nordenrådet för att stärka samtliga länders verksamhet och samverkan med varandra. I Nordenrådet sitter två personer från respektive lands riksråd.


Sverige är indelat i åtta geografiska zoner, som kallas nästen. Varje näste styrs av en nästeschef. Inom nästena finns lokala aktivistgrupper, kallade kampgrupper som styrs av en gruppchef. När en kampgrupp blir tillräckligt stor och har fungerande chefer delas den i två nya grupper. Ett liknande organisationssätt finns gällande nästena. [Källa: Skriften ”Handbok för aktivister i Nordiska motståndsrörelsen”]

Intimt samarbete finns med bland annat nyhetssidan Nordfront.se och Nordisk Radio.


Motståndsrörelsens verksamhet består av både inåtriktad och utåtriktad verksamhet. I den interna verksamheten ingår bland annat sociala aktiviteter, fysisk träning, kampsportsträning, friluftsaktiviteter och ideologisk skolning.

Nordiska motståndsrörelsen anordnar soppkök för behövande svenskar.

Den utåtriktade aktivismen består bland annat av regelbundna torgmöten, demonstrationer, flygbladsutdelningar, affischeringar, samt uppsättande av klistermärken, banderoller och plakat. Även en del social verksamhet, enligt organisationen ”good will-aktivism”, bedrivs så som gatupatrullering, att agera trygghetsvärdar på badhus där det förekommit flera sexuella övergrepp och genom utdelning av mat och kläder till hemlösa. Motståndsrörelsen har under åren utmärkt sig för flertalet spektakulära propagandaaktioner där man exempelvis klättrat upp för höga master, brofästen och lyftkranar för att fästa fanor och banderoller, spärrat av byggnader med barrikadtejp, sprungit in på plan under en stor tennismatch och skanderat politiska budskap samt genom att bjuda exklusiva bostadsområden i Saltsjöbaden på mångkultur i form av arabisk musik från högtalare tidigt på morgonen.

Studio Bothnia är ett TV-program i samarbete med organisationen.

Uppbyggandet av en alternativ media är en viktig del av Nordiska motståndsrörelsens aktivism. De driver eller samarbetar idag med flertalet olika podcasts som sänder varje vecka, ett par olika studioprogram i TV-format och de driver webbsidor såväl för olika kampanjer och projekt som för alla de olika nationella grenarna och en engelskspråkig sida för internationell publik. Organisationen sänder också live från flera av sina aktiviteter och producerar egna kortfilmer under namnet Motståndsmedia.


Motståndsrörelsen bedriver sin verksamhet öppet och betonar vikten av att stå för sina åsikter, men givetvis finns det också anonyma medlemmar i organisationen som engagerar sig på andra sätt än att stå på gatan.Skärmdump från Expressen.se

Repression

Organisationen bekämpas hårt av det rådande totalitära liberaldemokratiska systemet, exempelvis genom att flera av Motståndsrörelsens medlemmar omotiverat döms för olika brott. Detta rör sig exempelvis om rena åsiktsbrott som hets mot folkgrupp och om politiskt motiverade domar som brott mot ordningslagen eller ohörsamhet mot ordningsmakten. Andra sätt etablissemanget bekämpar organisationen är genom inskränkning i demonstrations- och mötesfriheten, censur och avstängning i sociala medier, nedstängda bankkonton och hårda omotiverade granskningar av skatteverket. Vidare har ett otaligt antal smutskastningskampanjer arrangerats av de större mediebolagen i Sverige med bland annat uthängningar och stigmatisering av organisationens medlemmar.


Organisationen utgör den idag enda nationalsocialistiska organisationen i Sverige och beskrivs därför ibland på intellektuellt ohederligt vis som den mest våldsamma nazistorganisationen i Sverige. Med samma motivering skulle man kunna beskriva organisationen som den mest underbara och fantastiska, snälla och trevliga nazistorganisationen i Sverige.Pär Öberg i Ludvika kommunfullmäktige.

Parlamentariskt arbete

Den parlamentariska grenen av Nordiska motståndsrörelsen bildades först 2014 och lanserades officiellt 2015. I kommunvalet 2014, innan denna gren var bildad, ställde därför Pär Öberg och Pär Sjögren upp på Sverigdemokraternas öppna listor i Ludvika och Borlänge. Pär Öberg fick tillräckligt många personvalsröster för att väljas in i kommunfullmäktige i Ludvika och Pär Sjögren valdes in som ersättare i Borlänge kommun, men blev år 2017 ordinarie ledamot. Pär Öberg var den ledamot som la flest motioner i Ludvikas kommunfullmäktige under perioden 2014-2018 och höll även flera interpellationer. Nordiska motståndsrörelsen ställde upp i tre kommuner i valet 2018 och även om det inte ledde till några mandat blev de största partiet utanför kommunfullmäktige i både Ludvikas och Kungälvs kommun.Brott och kopplingar till brott
Motståndsrörelsens medlemmar blir med anledning av den repression som råder mot organisationen i kombination med Sveriges politiskt styrda domstolar, dömda för brott i högre utsträckning än resten av det svenska folket. Ibland används detta mot organisationen i omoraliska försök att utmåla den som kriminell.

Titel:Wikipedias sida om Nordiska motståndsrörelsen: Den sanningskorrigerade artikeln Författad av:Simon Lindberg Publicerad:2018-12-22 Uppdaterad:2022-02-07

Läs också: