1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Folkstaten

Sebastian Elofsson skriver i denna artikel om den nationalsocialistiska folkstaten.

I min artikel om ”den nationalsocialistiska rättsstaten” gick jag in på några av de områden som beskriver hur den nya stat som Nordiska motståndsrörelsen vill bygga skiljer sig fundamentalt från den nuvarande staten. Denna artikel kompletterar genom att bygga på med fler.

Den svenska staten i dess nuvarande skepnad är både illegitim och korrupt. Det är en stat som mördar sitt eget folk genom massinvandring och en stat som säljer ut sitt folks gemensamma tillgångar till utländska profitörer.

Nordiska motståndsrörelsen vill inte heller ha en stat som enbart fyller funktionen som en upprätthållare av ordningen och vårdare av viktig infrastruktur och vi vill inte ha en stat fylld av trångsynta byråkrater. Vår vision av staten är en helt annan.

I våra ögon är staten det främsta verktyget för bevarandet av folkets rasliga och kulturella karaktär och därmed förutsättningen för dess fortsatta existens. Eftersom att staten i sig är folket – organiserade och enade.

Ledar- och ansvarsprincipen

Den nationalsocialistiska staten är en auktoritär stat med ett starkt folkligt inflytande. Dess enda uppgift är att tjäna folket, att ta tillvara på deras gemensamma intressen och inte tvärtom som idag där folket finns till för att tjäna staten.

Politikerna som utgör den nuvarande staten är inget annat än kriminella parasiter som utnyttjar sitt eget folk för personlig vinning – för makt, status och pengar. Det är människor utan vare sig heder eller moral, personer som inte skulle tveka att så sälja sin egen mor om det gynnar dem.

En modern politikers karriär är byggd på lögner och svek. Ja, detta är själva förutsättningen för att ens kunna bli en framgångsrik politiker idag; förmågan att föra människor bakom ljuset effektivt. Ärlighet, kompetens, vilja och en stark lojalitet till folket är helt irrelevant. En sådan statsman eller parlamentariker skulle inte bli långvarig på den politiska arenan.

I en så kallad ”demokratisk” stat är ansvarslöshet och anarki satt i system. Varken parlament eller regering hålls ansvariga för sina handlingar. Korrupta och inkompetenta politiker bråkar sinsemellan om makten och vänder folket emot varandra med falska löften om diverse reformer som aldrig blir av.

En nationalsocialistisk stat kännetecknas däremot av ett starkt styre med handlingskraftiga ledare som också tar det fulla ansvaret för konsekvenserna av sina beslut.

Ledarna för den nationalsocialistiska staten väljs därför utefter sin offervilja, sin förmåga att ta ansvar och sin bevisade kompetens. ”Politikerna” i en NS-stat står i skarp kontrast gentemot dagens politiker. Det går inte att göra ”karriär” som politiker i ett nationalsocialistiskt samhälle eftersom det skulle vara straffbart enligt lagarna om folkförräderi att genom lögner och svek sälja ut sitt eget folk och deras resurser för egen vinning.

Det handlar även om att ha befogenheterna att fatta viktiga beslut snabbt, utan byråkratiska hinder, när situationen kräver det. Den ”demokratiska” processen är mycket långsam och därför ineffektiv. Beslut som skulle kunna fattas nästan ögonblickligen kan ta flera år innan de genomförs. Lagförslagen ska bearbetas av alla möjliga instanser och kommittéer innan de kan verkställas.

Om exempelvis ett företag skulle skötas på detta vis så skulle företaget snabbt falla isär och gå i konkurs. Det säger sig självt att en statsapparat, som i praktiken egentligen kan sägas vara ett enda gigantiskt företag, inte heller kan styras på detta sätt.

De politiska ledarna i en nationalsocialistisk stat har därför stora befogenheter att fatta beslut. Men, med denna ökade makt tillkommer också ett enormt mycket större ansvar. Varje politisk ledare hålls personligen ansvarig för sina handlingar.

De politiska ledarna måste kunna avsättas och till och med lagföras om så krävs. Folkdomstolen fyller här en oerhört viktig funktion för att förhindra maktmissbruk.

Det är folkdomstolens uppgift att döma i fallen av folk-, lands- och högförräderi och därmed se till så att den nationalsocialistiska konstitutionen upprätthålls. Konstitutionen blir det ramverk som varje politisk ledare måste förhålla sig till i sin roll som beslutsfattare. Varje politiskt beslut måste vara i enlighet med grundlagarna i konstitutionen.

Beslutsfattande folkomröstningar i flera frågor som berör folket i deras vardag och ett folkvalt parlament med betydande makt är också av största vikt för att motverka korruption och säkerställa att det finns ett starkt folkligt inflytande.

Folkgemenskap

Den nationalsocialistiska staten är en folkstat. Det är en stat som utgörs av folket. Dess ledare och representanter är sprungna ur den stora massan och inte från en liten självutnämnd förmögen elit, vars ambitioner är att göra sig ännu rikare på folkets bekostnad.

I folkstaten är det möjligt för även den fattigaste personen att nå den högsta statliga ansvarsposten om han bara besitter rätt egenskaper, om han bara bevisar att han är handlingskraftig, ansvarsfull, kompetent och beredd att offra allt för sitt folks välmående.

Det är även möjligt för alla medborgare att gå vilken yrkesväg i livet de än önskar sig, oavsett social bakgrund, men givetvis bundna till de naturliga skillnader oss emellan som existerar.

Vi vill ha en stark anda av gemenskap som genomsyrar hela samhället. Vi vill se arbetare, företagare, bönder och akademiker gemensamt arbeta för nationens bästa. Handen och hjärnans arbetare sida vid sida.

Den nationalsocialistiska staten prioriterar hela folket som en kollektiv enhet, individens behov kommer alltid i andra hand. Det är en stat som ser till att individen kan uppnå sin fulla potential som en del av folkgemenskapen.

Detta innebär att en av statens främsta uppgifter förutom att verka för rasens bevaring och utveckling är att ombesörja folkets materiella och sociala behov. Sjukvård, skola, bankväsende, allmänviktig infrastruktur och basindustrin ägs av staten och därmed av folket.

Dessa, för folket, livsnödvändiga delar av samhället får inte negligeras eller bli föremål för utländsk eller inhemsk privat spekulation. Staten måste förvalta och skydda folkets gemensamma egendomar och se till så att dessa kommer hela folket till gagn.

Samtidigt är vi måna om det fria företagandet, om möjligheten för individen att grunda ett företag, driva det framåt antingen på egen hand eller med hjälp av anställda, och se verksamheten blomstra.

Även här vill vi se en anda av gemenskap där arbetstagarna och arbetsgivaren faktiskt hjälps åt att driva företaget framåt istället för att försöka utnyttja varandra ekonomiskt. Alla former av förödande klasskamp måste motverkas. Arbetsgivaren är inget utan sina anställda och vice versa. Enighet inom företaget – konkurrens på marknaden.

En stor skillnad jämfört med idag är att vi i framtiden inte vill se några multinationella storföretag som slår ut alla småföretagare, köper upp all inhemsk produktion och verkar som stater i staten. Denna internationella rovkapitalism som breder ut sig i samhället måste bekämpas!

Folkgemenskapen måste genomsyra hela samhället. Väck med klasskampen! Bort med den förhärskande egocentrismen! Det som förenar vårt folk är det gemensamma blodet, vår ras. Städaren, vårdbiträdet, bonden, företagschefen och akademikern delar alla samma blod. Vi är ETT folk med en gemensam framtid, vare sig vi vill det eller ej. Därför måste vi återigen bli ett starkt och enat folk för att kunna tackla nutidens och framtidens många prövningar.

Den nordiska folkstat som vi vill bygga är en stat som prioriterar de nordiska folkens överlevnad och frihet framför allt annat. Det är en stat med handlingskraftiga och ansvarsfulla ledare som tar tillvara folkets gemensamma intressen. Det är en stat utefter följande princip; Staten är folket och folket är staten.

Titel:Folkstaten Författad av:Sebastian Elofsson Publicerad:2021-05-26 Uppdaterad:2021-07-17

Läs också: