Då födelsetalen är lägre bland svenska kvinnor än invandrade gör detta att ursprungsbefolkningens population minskar allt mer i relation till den utomnordiska. Att vi inom en inte allt för avlägsen framtid kommer att bli en minoritet i vårt eget land om inget görs är ett faktum. Att vi därefter på ytterligare sikt kommer att bli totalt undanträngda och faktiskt upphöra att existera som folk är även det bara att konstatera. Att inte vilja stoppa den demografiska utvecklingen är att önska det svenska och nordiska folkets oåterkalleliga utplåning.