1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)
Vår rasliga överlevnad och frihet är det absolut viktigaste målet med Nordiska motståndsrörelsens politiska kamp. Mot detta finns många hot, varav det mest alarmerande och akuta idag är den massinvandring som sker till Norden. Massinvandringen har redan nu nått sådana proportioner att det vore omöjligt att göra Norden till en sund nation igen genom att bara stoppa invandringen och sedan låta de främlingar som redan befinner sig inom Nordens gränser få stanna kvar. Därför vill vi: Införa ett totalstopp av all utomeuropeisk invandring. Genast påbörja återsändandet av merparten av de utomeuropéer som befinner sig inom Sveriges gränser. Säkra de nordiska folkens grundläggande behov innan vi lägger våra resurser på andra länder. Avsevärt stärka gränskontrollen in till Sverige och Norden. Läs mer om vad vi tänker kring invandring och hemskickning vårt politiska program punkt 1.
Politik på riksplan
Vår värld kontrolleras idag av dolda makthavare som inte vill oss väl. Dessa personer är på inget sätt folkvalda, deras makt går i arv och de ser till att hålla kvar denna makt till varje pris inom samma maktsfär. Eftersom denna självutsedda elit under lång tid kontrollerat större delen av världens penningflöden och skapandet av krediter har de kunnat köpa allt som ger reell makt. Ett led i denna hänsynslösa strävan efter makt är att de, under mycket lång tid, har tillskansat sig kontroll över stor krigspotential och massmedia. Något som blivit plågsamt tydligt först under Corona-åren och senare under Ukraina-kriget är att Sverige idag står i beroendeställning till omvärlden genom såväl import av produkter som vi skulle ha kunnat tillverka själva, men också genom enorma banklån som våra barn och barnbarn kommer få betala för och militärt då vi är på väg från neutralitet och in i Nato. Därför vill vi: Återta makten över vårt land från de globalister som idag styr oss. Återbringa en lev
Politik på riksplan
Gemensamt för alla styrande idag är att de i sina grundvalar förnekar naturen eller anser att människan står över den. Inget av partierna som sitter i riksdagen idag värnar heller på allvar naturen – även när det kommer till biologisk mångfald för människan. Såväl ”mångkultur” som det gränslösa kapitalets rovdrift på naturens resurser utgör brott mot den naturliga ordningen som bestraffas hänsynslöst när naturen slår tillbaka. I den liberala demokratins tidsålder har människan förvandlats till en parasitär varelse som suger ut jordens resurser, skövlar skog och på andra sätt behandlar naturen vårdslöst för att antingen göda sin egen livsstil eller göra rika människor ännu rikare. De flesta av de som ändå säger sig värna miljön bryr sig i stort sett enbart om den ”globala uppvärmningen” och missar i detta flera betydligt mer relevanta miljöfrågor, samtidigt som bönder och landsbygdsbefolkningen blir lidande. Vi vill därför: Gå i bräschen för hårdare miljö- och djurskyddslag
Politik på riksplan
Kriminaliteten ökar och framförallt i många förorter där främlingsgäng totalt kontrollerar samhällena och befolkningen. Vi lever dessutom i ett samhälle där medborgarna inte är lika inför lagen och där stor rättsosäkerhet råder. Medborgarna kan inte känna sig trygga i att rättsväsendet gör rättvisa prövningar och att förvaltningsmyndigheter inte företräder egna politiska intressen. Det är heller inte ovidkommande att den globala makteliten tillsammans med storkapitalstiska företag faktiskt vill skapa oro och kriminalitet i samhället för att använda det som täckmantel, för att utan folkets protest, bygga upp det övervakande storebrorssamhälle som allt mer tar form. Sexualbrott och drogrelaterad kriminalitet ökar markant och även brott där offret är i markant fysiskt eller mentalt underläge och därmed oförmöget att kunna värja sig mot gärningsmannen. Att däremot sätta brottslingar i fängelset på verklig livstid är varken humant eller effektivt. Därför vill vi: Rensa upp i förorterna och
Politik på riksplan
Det är en självklarhet att en stat måste kunna försvara sig från främmande hot. Än mer självklart blir det om vi betraktar vår omvärld och ser de enorma problem den brottas med och tillåter oss spekulera i hur saker kan förvärras i framtiden. De fristående nordiska länderna är i dagsläget svaga. Så svaga att stormakter med lätthet skulle kunna ockupera oss militärt. Även om de nordiska militärmakterna slog sig samman idag skulle deras militära förmåga ändå inte i närheten kunna mäta sig med USA:s eller övriga EU:s. Lösningen är dock inte ett medlemskap i Nato eller allianser med andra stormakter som skulle tvinga oss in i konflikter vi inte borde vara en del av. Ledningen för ett välmående land skulle inte bara sova tryggt med en militärt utbildad och beväpnad befolkning – den kommer sova tryggare än i ett land med en avväpnad befolkning. Fiender till landet skulle tänka sig för en gång extra om de visste att de först måste möta ett folk redo att försvara sin stat och det med sina egna
Politik på riksplan
Vårt folk blir allt mindre hälsosamma och sjukskrivningarna ökar. Vårdköerna blir längre och kvalitén på vården blir sämre. Sakta men säkert går vi mot ett klimat som i exempelvis USA där vård och hälsa är en klassfråga. Människors naturliga immunförsvar blir ständigt sämre då man förlitar sig i allt högre grad på medicinering och vaccin. Därför vill vi: Införa kostnadsfri sjuk- och tandvård för alla medborgare. Slopa rabatter och bidrag för icke-medborgare. Förstatliga sjukvården och apoteken. Öka anslag till forskning som avser förbättra folkhälsan. Återgå till en mindre kommersiell sjukvård som inte lika lättvindigt skriver ut receptbelagda mediciner eller förordar vacciner som det finns bristfällig forskning kring. Läs mer om vad vi tänker kring hälsa och sjukvård i vårt politiska program punkt 7.
Politik på riksplan
Stora urbana städer breder ut sig allt mer på bekostnad av glesbygden. Att människor mer eller mindre tvingas in till städerna riskerar i längden att leda till degeneration och alienation från såväl naturen som andra människor. Reglerna för att driva jordbruk har blivit komplicerade och byråkratiska. Det tillsammans med en otroligt skev import-kultur har tvingat många tidigare produktiva svenska gårdar att slå igen sin verksamhet eller har de tvingats till att överge sund och naturlig produktion till förmån för kostnadseffektivitet. Därför vill vi bland annat: Decentralisera stora delar av samhällsservicen såsom skola och omvårdnad samt kultur-, fritids- och idrottsanläggningar. Göra det enklare att driva småskaligt jordbruk för självförsörjning. Bekämpa industrialiseringen av lantbruket och djurhållningen. Strikta förbud mot GMO, konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Styra om alla inköp som är möjliga till statlig, regional och kommunal verksamhet så att dessa stödjer lokala och
Politik på riksplan
Dagens system är uppbyggt kring ett karriärstänk där såväl män som kvinnor gör avkall på mycket som är viktigt. Många skaffar inte barn för att de inte har råd och om de väl gör det måste de snarast möjligt, innan de hunnit ge barnet en trygg och välbehövlig grund, kasta sig tillbaka in i arbetslivet. Det är inte bara ekonomin som hindrar familjebildning utan också att det i vissa fall ses som något ovärdigt att uppbringa barn istället för att göra karriär inom arbetslivet. Forskning visar att barn ända upp till tre år är beroende av sina föräldrar, i synnerhet sin mamma. Trots detta uppmuntras föräldrar att skicka sina barn på dagis från mycket tidig ålder. Barnen växer sedan upp i en allt mer försoffad värld där dataspel, sociala medier och mobiltelefoner tagit över fritiden. Denna osunda utveckling måste motverkas genom att staten underlättar för familjer att skaffa sig tid och ekonomi för andra intressen. Barn sexualiseras i en tidig ålder och tillåts utnyttjas i onaturliga familje
Politik på riksplan
Hela den ekonomiska strukturen är idag ett invecklat sätt att beröva världens länder, men också privatpersoner, på resurser till bankelitens intressen. Även ränteslaveriet är i grunden något osunt eftersom det innebär att ta från de fattiga och ge till de rika. I praktiken innebär systemet att de som redan innehar stora penningbelopp belönas med ränta, medan de som har lite blir påtvingade ränteavgifter. Sverige går allt mer mot ett kontantlöst samhälle och med detta följer ökad övervakning av medborgarna och att politisk makt förflyttas från medborgarna till bankerna genom att dessa får kontroll över vilka aktörer som får verka ekonomiskt och inte. Den finansiella ordning som är rådande måste fundamentalt ändras. Därför vill vi: Införa en nordisk folkägd centralbank med monopol på att tillverka pengar. Lagstadga om att kontanterna ska finnas kvar som betalningsalternativ. Förbjuda ränta. Upphöra med samtliga penninglån från utlandet. Läs mer om vad vi tänker kring ekonomi i vårt pol
Politik på riksplan
I dagens Sverige är de olika partierna bara olika sidor av samma mynt då de i verkligt viktiga och stora frågor endast företräder den folkfientliga politik som massmedia och bankväsendet bestämt åt dem. I mindre frågor, där de olika partierna faktiskt har skilda åsikter, är dagens statsapparat ändå av ondo för folket då partierna företräder olika intressegrupper i samhället och det politiska arbetet därför oftare leder till meningslöst kivande partierna emellan än vad det leder till verklig positiv förändring för folket. Det är också ett problem att många politiker idag väljer denna väg i livet som en enkel karriär för att tjäna pengar snarare än att tjäna folket. I ett sjukt samhälle som Sverige kommit att bli är staten och folket något kraftigt åtskiljt från varandra – i många avseenden konkurrenter och i vissa till och med fiender. Staten verkar för sina specialintressen istället för folkets väl och föraktet för varandra är tydligt ömsesidigt. Därför vill vi: Skapa en auktori
Politik på riksplan
Alla människor har både rätt och skyldighet till arbete. Ett arbete handlar om så mycket mer än att bara tjäna pengar, det handlar även om att få sina sociala behov tillgodosedda och få känna sig värdefull genom att man gör en insats för att tjäna samhället och folket. Idag tar staten inte sitt ansvar med att se till att ingen går sysslolös. Vidare kan arbetsföra människor idag sko sig på andras arbete för att de inte vill eller orkar arbeta. Om alla drog sitt strå till stacken skulle det tillsammans med den tekniska utvecklingen kunna möjliggöra kortare arbetsdagar vilket skulle öka välmåendet bland folket och dessutom komma hela samhället till gagn. Det svenska skattetrycket är bland de högsta i världen och den svenske arbetaren får allt mindre tillbaka för sina skattepengar. Därför vill vi: Ge alla arbetsföra människor ett arbete. Ta bort arbetslöshetsbidrag för dem som absolut inte vill arbeta. Se till att de som befinner sig mellan två arbeten eller med anledning av skador och sj
Politik på riksplan
Idag får också många äldre tvingas till jobbet fast de är sjuka och svaga och när de väl pensioneras påbörjas en kamp för att få ekonomin att gå runt. I många fall har invandrade arbetslösa främlingar en bättre ekonomi än de som levt och arbetat hela sitt liv i det här landet. Äldrevården är ett av många områden där systemet ständigt gör åtstramningar för att kunna finansiera massinvandringen och andra, enligt de styrande, mer prioriterade saker. Allt för många historier berättas om gamla och sjuka som vanvårdas eller inte ens längre får unna sig en extra kopp kaffe. Allt fler förtidspensioneras på grund av krämpor som omöjliggör deras yrkesval. När detta sker blir det ofta en förlust i flera led, för både samhället och individen. De som är sjuka eller skadade så gravt att de, tillfälligt eller långsiktigt, inte kan arbeta med någonting alls får inte det stöd av samhället som behövs för att ändå kunna få ett drägligt och värdigt liv. Därför vill vi: Höja folkpensionen för medborgare b
Politik på riksplan
Ett av skolans mål måste vara att ge alla elever en grundläggande allmänbildning och viktig basal kunskap, men nästan lika viktig är skolans roll som karaktärsdanande institution. I bägge dessa målsättningar misslyckas skolan fatalt idag. Elever får inte heller de resurser och den hjälp som krävs för att enligt sina individuella förutsättningar kunna utvecklas. Varken elever som har det svårt i skolan eller särskilt begåvade elever får idag rätt undervisning för att kunna utvecklas utifrån sina behov. Allt fler barn och unga drabbas av fysisk och mental ohälsa och ett led i detta är en allt mer stillasittande livsstil inomhus framför skärmar. Ett av många problem som splittrar folket är att de som studerar på högre nivå och sedermera arbetar intellektuellt oftast saknar praktisk arbetslivserfarenhet. Detta skapar oförståelse, klyftor och klassförakt. Därför vill vi: Ersätta skolans politiska indoktrinering (den ”demokratiska” värdegrunden) med en grund byggd på karaktärsdaning, folkge
Politik på riksplan
Många länder utanför Europa har en ohållbar befolkningstillväxt som skapar oreda i dessa länder, hotar miljön och tillsammans med globalisternas propaganda om ett bekvämt och enkelt liv i Europa skapar det flyktingströmmar. Runt om i världen ser vi också att sionisternas krigs- och destabiliseringspolitik skapat konflikter som kränker suveräniteten hos olika nationer och uppmuntrar människor boendes i dessa att emigrera. Exempelvis har Israel klara stormaktsambitioner och USA har antagit rollen som korrupt världspolis såväl genom sin egen militär som genom Nato. Därför vill vi: Uppmuntra stater i tredje världen att införa en politik som begränsar deras befolkningstillväxt till en ekologiskt och ekonomiskt hållbar nivå. Säkra de nordiska folkens grundläggande behov innan vi lägger våra resurser på andra länder. Bekämpa sionisternas krigs- och destabiliseringspolitik runt om i världen. Skapa handelsavtal och andra positiva samarbeten med andra länder som slagit sig fria från globalismen
Politik på riksplan
De multinationella storföretagen tar allt större plats på bekostnad av de små och lokala. Något är väldigt upp och ner när det har blivit billigare att handla produkter från distributörer i exempelvis Asien än att köpa direkt från producenten i din egen stad. Prisskillnaden är också för stor för att en större mängd konsumenter ska göra medvetna val för miljön. Allt fler storföretag flyttar utomlands med arbetslöshet och minskade skatteintäkter som följd. Därför vill vi: Underlätta för småföretagare att lyckas genom skattelättnader och andra åtgärder. Höja tullavgiften för utomnordisk import av produkter som istället skulle ha kunnat tillverkas i Norden. Subventionera ekologiska, närproducerade och miljövänliga produkter. Göra det ekonomiskt kännbart för företag som väljer att flytta sin produktion utanför Nordens gränser.
Politik på riksplan
Idag är Sverige medlem av den Europeiska unionen, vilket innebär att dessa länder har flyttat en rad viktiga beslut från sina egna parlament till karriärister och globalister i Bryssel. Sverige är dock en allt för liten enhet för att stå självständigt i en värld som i alla fall många år framåt kommer att utgöra ett direkt hot mot vårt folks frihet. Därför är det en nödvändighet att vi enar oss med de övriga nordiska folken. Vår strävan till enighet kommer dock inte, som vissa kanske fruktar, innebära att den kulturella sammanblandningen som redan idag pågår accelererar ytterligare. Nordiska motståndsrörelsens stat kommer tvärtom att uppmuntra och understödja fortlevnaden av såväl nationella som regionala kulturer. Därför vill vi: Omedelbart lämna EU. Gemensamt med de övriga nordiska länderna skapa en enad självförsörjande stat. Utan överstatlighet samarbeta med andra nationer som vi kan ha goda relationer med. Läs mer om vad vi tänker kring EU och Norden i vårt politiska program punk
Politik på riksplan
Idag är det en liten och dold elit av människor med kommersiella och till och med folkfientliga intressen som äger stora delar av svensk media och därför kan styra folkets tankar i den riktning de vill genom monopol på det skrivna ordet. Media propagerar för massinvandring och integration, ljuger och undanhåller information om ”mångkulturens” konsekvenser samt hänger ut de svenskar som protesterar eller försöker organisera sig mot folkmordet, som kriminella. För att förvirra och destabilisera propagerar massmedia även för normupplösande kulturmarxism och andra subversiva idéströmningar. I korthet verkar medierna fientligt mot folket vilket får katastrofala följder etniskt, kulturellt och rasligt. Trots att medias makt är avsevärt större än politikernas har medias makthavare inte på något sätt valts av folket – ej heller har folket någon som helst insyn i deras beslut. I regel tar ingen inom media något moraliskt ansvar, eller ställs till svars, för liv som raseras i jakten på löpsedlar
Politik på riksplan
I dagens samhälle är det olagligt att visa på vetenskaplig fakta och tala sanning om detta ”kränker” eller ”missaktar” någon minoritet. Yttrandefrihet har i Sverige kommit att bli något som allt mer bara gäller för de som delar etablissemangets åsikter och som ständigt stryps åt för oppositionella röster. Detta i kombination med social stigmatisering genom hetskampanjer i media leder till monolog istället för debatt då många inte längre vågar yttra sig. Yttrandefrihet ska vara en rättighet, dock inte utan förpliktelser. Givetvis finns det gränser och även under Nordiska motståndsrörelsens styre skulle exempelvis hot och förtal vara olagligt. En gräns som ofta överträds idag och det utan straff, är när personer i maktposition medvetet missbrukar yttrandefriheten för att sprida lögner eller aktivt propagerar för de nordiska folkens utrotning. Därför vill vi: Avskaffa hets mot folkgrupp-lagen som används för att tysta dissidenter. Skapa en samhällskultur där sakli
Politik på riksplan
Ett folk som glömmer sitt förflutna förlorar sin framtid. Detta är vad som är på väg att ske idag när den egna kulturen slätas ut till förmån för ”mångkulturen” och när vår egna historia beläggs med skuld för alla världens problem. Idag får man inte vara stolt över sitt ursprung om man är svensk och vit, istället ska man fyllas med självhat och närmast be om ursäkt för sin existens. Traditionella naturliga normer och inhemsk konst och kultur som bidrar till att stärka och uppmuntra folket borde stödjas av staten istället för degenererad och ofta importerad kultur. Därför vill vi: Få det svenska folket att åter bli stolta över sitt ursprung och fyllda med självkänsla inför framtiden. Marginalisera modern skräpkultur som uppmuntrar till ett onaturligt och osunt leverne. Utbetala en medborgarlön till lovande konstnärer, författare, kompositörer, musiker, filmskapare och andra kulturellt arbetande personer. Läs mer om vad vi tänker kring kultur och historia i vårt politiska program punkt
Politik på riksplan